Secretar

Primăria Icoana

Nume și prenume: NICOLĂIȚĂ VIOREL

Adresa: Oraşul Potcoava, judeţul Olt, Bl. 3, Sc. A, Et. 1, Ap. 6

Tefefon: 0249-462 210, 0753-087537

E-mail: nicolaitaviorel@yahoo.com

Calificări:
01.03.2005-prezent - Secretar al comunei Icoana01.01.2004-31.12.2004 - Auditor delegat - sectorul public - Primăria Corbu, jud. Olt, com. Corbu, jud. Olt și Primăria Tufeni, jud. Olt, com. Tufeni15.03.2004-01.03.2005 - Auditor intern - sectorul public - Primăria Icoana, jud.Olt, com. Icoana01.07.2003-15.03.2004 - Inspector control financiar preventiv - sectorul public - Primăria Icoana, jud. Olt, com. Icoana13.12.1999-01.07.2000 - DGFPCFS Olt, Administrația Finanțelor Publice - Inspector debutant - sectorul public

Studii:
Masterat Drept Social Roman si European, Universitatea Ecologica Bucuresti
Facultatea de drept, Universitatea Ecologică București
Facultatea de Științe Economice - Universitatea din Craiova - stat (Specializarea Management)
Promoția 1998, Liceul teoretic Potcoava - 1994,
01.01.2004-31.12.2004 - Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt - Audit public intern.
Tipul calificării/diploma obținută: Aviz D.G.F.P. Olt privind numirea în funcția de șef Compartiment audit public intern pentru primăriile Icoana, Corbu și Tufeni
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ: perfecționare, avizare
20.11.2000-29.10.2001 - EUROCOR - contabilitate asistată de calculator
Tipul calificării/diploma obținută: certificat de curs
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ: perfecționare
21.06.1999-02.07.1999 - Picoil Info Consult - operare calculatoare personale sub Windows 95
Tipul calificării/diploma obținută: atestat
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ: perfecționare

Limbi străine:
Franceza
abilitatea de a citi: bine
abilitatea de a scrie: satisfăcător
abilitatea de a vorbi: satisfăcător
Rusa
abilitatea de a citi: bine
abilitatea de a scrie: satisfăcător
abilitatea de a vorbi: satisfăcător
Engleza
abilitatea de a citi: satisfăcător
abilitatea de a scrie: începător
abilitatea de a vorbi: incepător

Descarca CV Europass NICOLAITA VIOREL - secretar.pdf (93 KB)

 


PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitajii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sojie sau ruda de gradul Tntai cu primarul sau cu viceprimarul. respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanc(iunea eliberSrii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitat,ii administrativ-teritoriale se fac tn conformitate cu prevederile legislate! privind funcjia publica si func^ionarii publici.

Art. 117. - Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in condyle legii, urmatoarele atributii
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privfnd relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si fntre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

<

Stiri MDRAP

Ultimele stiri